Haasa’a qabattan osoo addaan hin kutin dhimma faayinaansii keessanii kan isiniif si’eessu, Koop-Chaappaagiraamiin isin qaqqabeera.