Shariah Advisory Committee

Shaikh Salih Nur Ahmed
SAC Chairperson

Dr. Mohammed Salih Jamal
SAC Member

Ustaz Kamil Shemsu Sirai
SAC Deputy Chairperson

Dr. Jibril Qamar Adam
SAC Member

Shaikh Alfadi Ali Mustefa
SAC Member