Shariah Advisory Committee

Shaikh Salih Nur Ahmed
SAC Chairperson

Ustaz Kamil Shemsu Sirai
SAC Deputy Chairperson

Shaikh Alfadi Mustefa
SAC Member