TAJAAJILA BANKII KAARDII

Baafannaa Maallaqaa Karaa Maashinii Kaffaltii Otomaatikii /ATM/
Kaffaltii Maallaqaa Karaa Maashinii Kaffaltii Bittaa /POS/

Icon
Icon
Image is not available
Image is not available

TAJAAJILA BAANKII BAKKA BU'OOTAA

Olkaawwannaa
Baafannaa
Kaffaltii fi
Dabarsa Maallaqaa
Karaa Bakka Bu'ootaa kennamu

Icon
Icon
Icon
Icon

BUUFATA BOBA'AA

Dhiyeessa boba'aa biyyattii keessatti maallaqaan ni deggarra.

Image is not available
Image is not available
Image is not available

TAJAAJILA OLKAAWWANNAA HAARAA

BHGO Tajaajila olkaawwannaa haaraa dameewwan isaa hunda irratti hojiirra oolchee jira.

Icon

TAJAAJILA DALDALAA

Jijjiirraa Maallaqa Alaa
Tajaajila LC
Daldala Bayii fi Galii

Icon
Icon
Icon

BUNA

BHGO Oomisha Bunaa, Adeemsa Qophii fi Daldala Bayiif Tajaajila Maallaqaa ni kenna.

Icon

Bara Haaraatti:

Loogoo Haaraa,
Mul’ata Haaraa,
Sistama Baankii Haaraa,
Isiniif Qabannee dhihaanneerra!!

Barrii Haaraa Kan Nagaa, Kan Gammachuu
fi Kan Badhaadhinaa Isiniif Haa Tahu!

Arrow
Arrow
Slider
Tajaajila Baanki IdileeTajaajila Baankii Biyya Keessa, Tajaajila Baankii Idil-Addunyaa, fi Tajaajila Baankii Ammayyaa.
Tajaajila Baankii Dhala Irraa BilisaaOlkeewwannaa Maallaqaa, Maallaqaa(Financing), Invastimantii(Investment), kafaalaa(Tajaajila Wabii Amanamummaa), fi Daldalaa Ala.
Tajaajila baankii Karaa bakka Bu'ootaa KennamuHelooKaashiin Tajaajila Baankii Karaa Bakka Bu'ootaa bilbila Mobayiliin Kennamuu dha.                     
  

Dhaabbilee Dabarsa Maallaqaa